Home Phát triển bền vững Phát triển cộng đồng Viết tắt nên viết thế nào/

Viết tắt nên viết thế nào/

33 min read
2
0
604

Có lẽ trong việc soạn thảo các văn bản chúng ta không thể tránh được việc viết tắt, nó giúp những văn bản trở nên ngắn gọn, súc tích và không xuất hiện quá nhiều từ dài không cần thiết.

Nhưng viết tắt như thế nào lại là một chuyện:

Thời gian gần đây mình có tìm hiểu về “Cách thức hoạt động và hiệu quả của loại hình Quỹ tín dụng Nhân Dân và Hợp tác xã” việc tham khảo các bài viết trên internet là không thể bỏ qua và đã tìm được một bài viết thế này:

Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh họp với Đoàn Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX.

Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành cuộc họp thông qua kết quả khảo sát về tình hình hoạt động của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 2.755 THT và 156 HTX, trong đó, có 11 HTX giao thông vận tải, 05 HTX xây dựng, 02 HTX thương mại dịch vụ, 02 HTX tiểu thủ công nghiệp, 05 HTX nuôi trồng thủy sản, 109 HTX nông nghiệp và 22 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở với 125 thành viên Liên minh HTX tỉnh. Các HTX được thành lập đều xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng của người lao động, tổ chức theo Luật Hợp tác xã, phương thức kinh doanh mang tính tổng hợp. Kết quả khảo sát phân loại chất lượng HTX năm 2008 với 98 HTX phân loại như sau: 55 HTX khá, đạt 56,12%; 25 HTX trung bình, đạt 25,5% và 18 HTX yếu, chiếm 18,36%. Từ nhu cầu phát triển kinh tế hộ và điều kiện kinh tế – xã hội ở mỗi địa bàn, THT được thành lập với nhiều hình thức tổ chức, quy mô và nội dung hoạt động đa dạng, phong phú. Hoạt động của THT chủ yếu hướng vào mục đích giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất và đời sống như: trao đổi kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, cung cấp thông tin về thị trường và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kênh mương, bờ bao chống lũ, bơm tát, làm đất,…

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của các HTX dần dần đi vào ổn định, các HTX mới thành lập đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, nguyện vọng của nông dân và người lao động, thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Nội dung hoạt động của các HTX đang từng bước được đổi mới, hướng vào quản lý các khâu dịch vụ tạo công ăn việc làm cho xã viên và người lao động, quan tâm hơn đến an sinh xã hội. Các loại hình KTTT phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, đổi mới một bước nội dung và phương thức hoạt động theo Luật Hợp tác xã. Các loại hình hợp tác từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tình đoàn kết tương trợ và tình làng nghĩa xóm được phát huy, hộ nghèo giảm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. KTTT đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh được nâng lên, hoạt động đi vào nề nếp, nhất là chủ động phối hợp với các cấp, các ngành để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Các hoạt động hỗ trợ của Liên minh có tác dụng động viên, khuyến khích phong trào KTTT của tỉnh. Các cấp ủy Đảng và chính quyền đã tổ chức quán triệt, học tập từ trong nội bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể đến quần chúng nhân dân tạo chuyển biến về mặt nhận thức, xác định rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KTTT, nâng cao vai trò trách nhiệm, tạo sự nhất trí và quyết tâm trong tổ chức thực hiện.

Nguyên nhân đạt được kết quả trên là do: Các ngành, các cấp đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng các giải pháp cụ thể và triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với KTTT. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về  KTTT, cán bộ quản lý HTX, THT. Quan tâm hỗ trợ kinh phí, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, xây dựng trụ sở cho HTX thúc đẩy việc hình thành HTX, THT mới, một số huyện đã có phong trào HTX khá như: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành,…

Tuy nhiên, KTTT phát triển còn chậm và chưa thật vững chắc, quy mô còn nhỏ, chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao. Sự liên kết hợp tác chưa đa dạng, chỉ mới thực hiện được một số khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, đội ngũ quản lý điều hành THT, HTX còn hạn chế về trình độ, năng lực, chưa tạo được động lực và khâu đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Một số tổ chức KTTT còn mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động thấp. Việc vận dụng thực hiện cơ chế chính sách của Nhà nước đối với KTTT, nhất là chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, đầu tư còn chậm, chưa khuyến khích và thu hút được nhiều nguồn lực tham gia phát triển KTTT, một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước chưa đến được với HTX, THT. Chức năng quản lý nhà nước về KTTT chưa được xác định rõ giữa các sở, ngành và chính quyền cấp huyện, xã nên trong chỉ đạo, quản lý còn lúng túng, chồng chéo và có nơi còn can thiệp sâu vào nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX, THT.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do: Một số cấp ủy và chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về kinh tế hợp tác kiểu mới còn hạn chế, còn ngán ngại, hoài nghi, định kiến với HTX, tập đoàn sản xuất trước đây. Tư tưởng trông chờ Nhà nước đầu tư còn nặng. Cán bộ quản lý kinh tế hợp tác từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu và yếu. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và đoàn thể chưa đồng bộ, thiếu thường xuyên, chặt chẽ. Các chủ trương, biện pháp thường chỉ dừng lại ở mức văn bản, chỉ đạo thiếu kiên quyết, ít kiểm tra đôn đốc. Trình độ cán bộ của HTX còn nhiều bất cập, nhất là trình độ quản lý, năng lực điều hành của Ban Chủ nhiệm HTX, Ban Quản lý THT còn yếu kém nên lúng túng trong phương hướng, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều nơi xã viên chưa yên tâm phát triển sản xuất.

Thường trực HĐND kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về KTTT trong các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về KTTT của tỉnh ở các ngành chuyên môn như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải; huyện, thị xã, thành phố có cán bộ chuyên trách; xã, phường, thị trấn có cán bộ bán chuyên trách. Chỉ đạo các ngành chuyên môn hoàn thành đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh trình HĐND tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, hệ thống điện phục vụ sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo thực hiện liên kết 04 nhà theo Nghị quyết 80 của Thủ tướng Chính phủ để hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân. Đồng thời, yêu cầu Liên minh HTX tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập HTX mới với thủ tục gọn nhẹ, đúng quy định; Khuyến khích và vận động nhân dân tự nguyện tham gia vào các HTX, THT thông qua việc triển khai các chủ trương, chính sách kích cầu đầu tư, hỗ trợ lãi suất vay vốn để phát triển KTTT. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý HTX, THT nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của HTX, THT. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển KTTT cho phù hợp với tình hình mới. Đối với UBND huyện, xã cần quan tâm chỉ đạo phát triển KTTT, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Xây dựng kế hoạch phát triển KTTT gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội chung của địa phương, phân công cụ thể người chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo phát triển KTTT, thường xuyên sơ, tổng kết, nhân rộng các mô hình KTTT làm ăn có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nội bộ và nhân dân thông qua chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong việc xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất và đời sống, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy nhu cầu hợp tác. Tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục, quyết liệt đối với nhiệm vụ phát triển KTTT, tạo phong trào mạnh mẽ cổ vũ động viên nhân dân tham gia bằng các giải pháp thiết thực.

Ngô Trung Nguyên

Theo Ban biên tập

Đọc xong bài viết thì vài từ viết tắt như: HTX, HĐND thì có thể dễ dàng nhận biết được là: Hợp tác xã, Hội đồng Nhân dân còn những từ như: THT thì khó mà ai biết được mình đoán là Tổ hợp tác, còn KTTT thì chịu luôn định nghĩ là: Kinh tế thị trường nhưng lại có câu thế này thì thấy rằng dịch vậy chưa hẳn đã đúng “Các loại hình KTTT phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, đổi mới một bước nội dung và phương thức hoạt động theo Luật Hợp tác xã.”

HTX thì Ban biên tập có viết cụm từ  (Hợp tác xã) một lần nên có thể hiểu nhưng không hiểu sao, KTTT thì không có.

Những bài viết như  trên có tác dụng rất lớn với những người cần tham khảo thông tin nhưng lại không giúp người đọc hiểu được.

Cũng mong bạn nào biết được thì giải thích giùm mình nhé.


Load More Related Articles
Load More By Trong Hiep
Load More In Phát triển cộng đồng

2 Comments

 1. Lê Anh Đức

  15/08/2010 at 1:35 am

  THT: Tổ hợp tác
  KTTT: Kinh tế trang trại

 2. Trong Hiep

  07/09/2010 at 8:51 am

  cảm ơn bạn nhiều. Nhiều người khác cũng sẻ hiểu về những ký tự viết tắt này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

[Video] Lễ phát động ngày hữu cơ Châu Á tại Thái Nguyên

Debug Show log entry Show visual element tree [[item.title]] Copy Visitor ID Show logging …