Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II là cơ sở tại miền Nam của thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại Hà Nội, một trường đại học chuyên ngành về khối ngành kinh tế tại Việt Nam, được thành lập dựa trên nhu cầu đào tạo cán bộ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế của các tỉnh thành phía Nam

Truy cập https://sinhquyen.com