Trường Đại học Thành Tây – Trường đại học thời đại mới chủ trương luôn cập nhật và áp dụng các phương pháp tiên tiến vào giảng dạy. Hà Nội sẽ là lớp học, giảng đường và cuộc sống sẽ là bài học thực tiễn. Phương pháp giáo dục dựa trên dự án (project based learning) và học tập dựa trên vấn đề (problem based learning) kết hợp với việc áp dụng triệt để Công nghệ giáo dục để mang lại hiệu quả cao nhất cho người học.

Hiện tại trường vẫn hoạt động, website wu.edu.vn chuyển về https://sinhquyen.com.

Trân trọng cảm ơn.